S-BIO, SUMITOMO Bakelite Co., Ltd

5-8, Higashi-Shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku
Tokyo, 140-0002  Japan
81-3-5462-4831
http://www.sumibe.co.jp